Třídy  -  školní  rok 2018/2019

 

        

          

 

SLUNÍČKO 

paní učitelky: Vránová Yvona, Mgr. Bc. Volná Nikola                                      

 
        p.učitelky:  Vránová Yvona
                           Bc. Bialoňová Renáta
                                                     

Počet dětí ve třídě - 25                                                                                                                                                                                             

Děti 3-4 leté -  děti si postupně zvykají na pobyt v mateřské škole, na každodení činnosti, od začátku jsou vedeny k samostatnosti v sebeobsluze, hygieně, stolování. Cílem je citlivým přístupem respektovat individuální potřeby, poskytnout dětem jistotu, klid a pohodu. Učí se komunikovat s ostatními dětmi, s učitelkou, zaměstnanci mš, spolupracovat, hrát si. Společně si vytváří děti s paní učitelkou jednoduchá třídní pravidla a rituály, která se učí respektovat. Je kladen důraz na rozvoj sebeobsluhy (oblékání, hygienické návyky), samostatnosti,  pracovních, kulturních a společenských návyků. Je zde velký prostor pro volnou hru a její obohacování, pro pohybové aktivity, prodlužují se chvilky řízených činností, soustředění dítěte, je rozvíjena slovní zásoba, řeč, jemná a hrubá motorika, grafomotorika, samostatnost při úklidu, děti se  seznamují  s hudebním, výtvarným, dramatickým vyjadřováním...

-----------------------------------------------------------------                             

KVĚTINKA

paní učitelky:  Doležílková Jana, Mgr. Ing. Bínová Jana

Počet dětí ve třídě - 26

Děti 4-5 leté -  děti navazují nová přátelství, seznamují se s pravidly společného soužití ve třídě, zdokonalují sebeobsluhu /oblékání, hygienické návyky/, samostatnost, pracovní, kulturní a společenské návyky, rozvíjejí hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku, smysly, rytmické cítění, rozumové schopnosti, řeč,  slovní zásobu, pro vzdělávání  dětí je hlavní hra, pozorování, experimenty, didaktické pomůcky, výtvarné, hudební, dramatické, tělovýchovné činnosti. 

S předškolními dětmi má paní učitelka prostor pro individuální práci, program je obohacený o další aktivity, které vedou k rozvoji školní zralosti a školní připravenosti. Předškolní děti se postupně připravují na bezproblémový přechod do ZŠ  a to, jak z hlediska znalostí, dovedností, tak z hlediska samostatnosti, zodpovědnosti za své chování a rozhodování. Děti se během roku seznámí i se školním prostředím v rámci spolupráce se ZŠ, účastní se besed v městské knihovně......

-------------------------------------------------------------------                            

KAŠPÁREK   

paní učitelky:  Kubalová Jana, Veličková Kateřina 

Počet dětí ve třídě - 26

Děti 5-7 leté - cílem je připravit předškolní děti na bezproblémový přechod do ZŠ  a to,  jak z hlediska znalostí a dovedností, tak z hlediska samostatnosti a zodpovědnosti za své chování a rozhodování, u všech dětí  rozvíjet sociální, fyzickou a psychickou zralost, jemnou i hrubou  motoriku, grafomotoriku, vizuomotoriku, řeč, matematické představy. Pro přirozené vzdělávání dětí  je využívána  hra, experimenty, pozorování, pokusy, didaktické pomůcky, výtvarné, hudební, dramatické, tělovýchovné  činnosti, děti se během roku seznámí i se školním prostředím v rámci spolupráce se ZŠ, účastní se pravidelných besed v městské knihovně.....Děti s odkladem školní docházky pracují podle doporučení z pedagogicko-psychologické poradny.

---------------------------------------------------------------------
MEDVÍDEK    

paní učitelka: Tkáčová Jana       

 

Počet dětí ve třídě - 12

Děti 5-6 leté - příprava dětí je zaměřena na všestranný harmonický rozvoj dítěte, aktivity individuální, skupinové i hromadné, řízené a spontánní činnosti jsou v rovnováze, rozvoj pohybových, výtvarných, hudebních, pracovních dovedností, jemné  a hrubé motoriky, grafomotoriky, vizuomotoriky, rozumových schopností, řeči, matematických představ, pro přirozené vzdělávání je využívána především hra, vhodné doplňkové činnosti, aktivity, děti s odkladem školní docházky pracují podle individuálních plánů, připravují se na bezproblémový přechod do ZŠ, během roku se seznámí  se školním prostředím v rámci spolupráce se ZŠ, účastní se besed v městské knihovně.....

Děti po obědě odpočívají ve své třídě a po odpolední svačince se rozcházejí  podle daného seznamu na třídu Kašpárek, Květinka a Sluníčko. Provoz třídy Medvídek končí ve 14.00 hodin.

-----------------------------------------------------------------------

Ve školce jsme jedna velká rodina, děti se navzájem znají, setkávají se spolu při spojování tříd, při společných aktivitách, divadelních představeních, na školní zahradě. Setkávají se během dne se všemi učitelkami i s ostatním personálem.