Organizace dne

     

            Provoz MŠ:     6.30   -   16.00 hodin

 

6.30  -   7.00 hod.   Ranní  scházení všech dětí  ve třídě Sluníčko  

                               - volné hry a činnosti dle zájmu dětí, rozcházení dětí s p.učitelkou  na své třídy

7.00  -  11.30 hod.    Blok dopoledních činností              

                               - tělovýchovné a sportovní aktivity, zdravotní cviky, pohybové a hudebně pohybové hry, ranní kruh - společné přivítání, seznámení s programem  dne, motivační příprava k řízené činnosti učitelkou, skupinové, individuální,  společné, didakticky cílené činnosti, jazykové chvilky, smyslové hry, tanec, zpěv, malování, experimentování, tvoření....

8.00  -   9.00 hod.    Hygiena, průběžná svačina ve třídě                                                                   

9.00  -  11.30 hod.    Pokračování v započatých dopoledních činnostech, hodnocení činností, příprava na pobyt venku, oblékání - sebeobsluha

Pobyt venku - je pravidelnou součástí denního programu - na školní zahradě nebo vycházky do okolí MŠ, pohybové  akivity, námětové hry, pozorování, doplnění řízené činnosti..... hygiena, příprava na oběd. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod – 10°C, při silném větru, dešti a při inverzích.

 

11.15 - 12.30 hod.   Oběd v jídelnách, hygiena, čištění zoubků, příprava na        odpočinek, rozcházení dětí, které neodpočívají

 

12.30 - 13.30 hod.   Odpočinek nebo spánek dle individuální potřeby dětí, četba pohádek učitelkou, poslech hudby, individuální práce, klidové činnosti

 

13.45 - 16.00 hod.   Blok  odpoledních činností - hygiena, průběžná svačina ve třídě, hry a didakticky cílené činnosti dle zájmu dětí, /dle počasí možno na ŠZ/, průběžné rozcházení dětí domů

 

ODPOLEDNÍ PROVOZNÍ DOBA JEDNOTIVÝCH TŘÍD

TŘÍDA MEDVÍDEK: DO 14 HODIN

TŘÍDA SLUNÍČKO: DO 15.30 HODIN, POTÉ DĚTI PŘECHÁZÍ DO TŘÍDY KAŠPÁREK, KDE ZŮSTÁVAJÍ DO 16:00

TŘÍDA KVĚTINKA:  DO 15:30, POTÉ DĚTI PŘECHÁZÍ DO TŘÍDY KAŠPÁREK, KDE ZŮSTÁVAJÍ DO 16:00

 

 

      Program dne přizpůsobujeme potřebám dětí,      počasí a dalším okolnostem.     

 

Při ranním scházení jsou rodiče povinni předat vždy dítě učitelce. Optimální doba příchodu je do 8.00 hod., aby se děti mohly nasvačit a účastnit se připravených řízených činností učitekou. Pokud se koná jednorázová akce /divadlo, beseda, výlet.../,  jsou rodiče informováni na nástěnce v šatně i na těchto stránkách o potřebě školy, přivést dítě do MŠ v určitou hodinu.

V ranních hrách si děti hrají samostatně nebo ve skupině, může probíhat řízená individuální činnost. Učitelka je aktivním účastníkem her,  dětem při hře pomáhá, naslouchá, nastavuje a upřesňuje pravidla společného soužití, vytváří podmínky pro hru, usměrňuje hru....

Tělovýchovné chvilky jsou organizovány každý den ráno nebo v rámci řízené činnosti i během pobytu venku.

Během jídla  jsou děti vedeny k samostatnosti,  učí se obsloužit i samo si jídlo přidat. Děti do jídla nenutíme, respektujeme individuální stravovací potřeby - alergie, zdravotní důvody... vhodně děti motivujeme, aby jídlo alespň ochutnaly. Zároveň však spoléháme na spolupráci rodičů v oblasti jídla v tom smyslu, že nás podpoří a nezatratí naše úsilí o správné a zdravé stravě. Pitný režim je zajištěn ve všech třídách po celý den i při pobytu dětí na zahradě.

Řízená činnost má pedagogický záměr a cíl. Děti se učí o sobě, o druhých, o světě kolem sebe, o přírodě a hravou formou získávají poznatky a zkušenosti z různých oblastí. Cvičí, zpívají, tančí, přednášejí, malují, pracují, počítají, vyprávějí, plní úkoly, procvičují stříhání, grafomotoriku, správný úchop tužky.....

Pobyt  venku umožňuje dětem rozvíjení a zdokonalování pohybových dovedností s využitím herních prvků na školní zahradě. Na vycházkách do okolí MŠ se děti seznamují s okolím školy, pozorují přírodu a vytvářejí si povědomí o její ochraně. Pobyt venku je omezen pouze inverzí nebo nepříznivým  počasím.

Odpolední odpočinek - čas určený pro odpočinek je věnován čtení, vyprávění pohádek, hře na kytaru, zpěvu, poslechu CD pohádek, příběhů, relaxační hudby....Některé děti využívají tuto dobu ke spánku, jiné pouze odpočívají. Učitelky využívají tuto dobu k individuálním činnostem s dětmi.

Odpolední činnosti jsou věnovány individuálním a skupinovým hrám a činnostem, individuálním nedokončeným činnostem z dopoledne, za příznivého počasí hrám na zahradě.

Vyzvedávání dětí z MŠ je možné i po obědě /nahlaste předem p. učitelce, že dítě neodpočívá/  a dále v  průběhu odpoledních činností. Pokud potřebujete vyzvednou dítě v jinou dobu, domluvte se ve třídě s p. učitelkou.